ZARZĄD I PRACOWNICY

Tel. kom: 07309660380 jest czynny w czasie trwania zajęć szkolnych w sobotę, godz. 9.30-13.00. W pozostałe dni prosimy o pozostawienie wiadomości lub przesłanie SMS-a.

W zależności od kwestii poruszanej w korespondencji prosimy o kierowanie e-maili na odpowiedni adres z poniższej listy:

DYREKTOR SZKOŁY - p. Minka Dyszyńska-Bonnage


e-mail:  DyrektorSzkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk

Kontakt w sprawach:

programu nauczania;

naboru kadry pedagogicznej;

szkolenia kadry nauczycielskiej;

sprawach edukacyjno-wychowawczych uczniów;

zapisów i rezygnacji uczniów włącznie z zapytaniami o wolne miejsca;

budżetu szkoły;

bezpieczeństwa dzieci i dorosłych.

​​ 

​KOORDYNATOR DS POTRZEB SPECJALNYCH (SENDCO) - p. Eliza Wilmot

 

e-mail:  eliza.wilmot@gmail.com

Kontakt w sprawach:

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub medycznymi (włączając SEN, EHCP);

PREZES RADY KOŁA RODZICIELSKIEGO - p. Magdalena Drossaert


e-mail: prezes@polskaszkolanewmalden.org.uk

Kontakt z Zarządem w sprawach dotyczących:

zarządzaniem szkoły;

reprezentantów (dwójkowych/trójkowych) klas;

statutu i regulaminów szkolnych;

składania uwag lub skarg;

kalendarza imprez i wydarzeń szkolnych;

kandydatur na członka Rady Koła Rodzicielskiego Szkoły

DYŻURY i SEKRETARIAT - p. Anna Smith i p. Monika Tracz 


e-mail: dyzury@polskaszkolanewmalden.org.uk
tel. kom: 07309660380

Kontakt w sprawach dotyczących dyżurów oraz w sprawach dotyczących:

administracji;

poczty elektronicznej;

wszelkich zmian dotyczących aktualizacji i uzupełnienia danych osobowych.

Telefon jest czynny wyłącznie w czasie trwania zajęć szkolnych w sobotę, godz. 9.30-13.00. W pozostałe dni należy zostawić wiadomość lub przesłać SMS-a. Skrzynka głosowa i wiadomości są regularnie sprawdzane.

Aby zapisać się na dyżur, prosimy o pozostawienie wiadomości lub przesłanie SMS-a. Pani Anna odpowie telefonicznie.

 

WAŻNE: Przypominamy, że w przypadku niemożności wykonania dyżuru rodzice są odpowiedzialni za zorganizowanie zastępstwa, o którym należy powiadomić kierownika dyżurów podając następujące dane osoby zastępującej: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, pełny adres w przypadku gdy osoba nie jest rodzicem ucznia szkoły.