Kodeks Ucznia

Poniższy Regulamin stanowi cześć Statutu Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Kopernika w New Malden. Został uchwalony przez Radę Koła Rodzicielskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013.

 

1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły

2. Będę odrabiać zadaną pracę domową i przygotować się do lekcji.

3. Będę przynosić wymagane przybory szkolne, zeszyty i podręczniki.

4. Będę brać czynny udział w zajęciach z zachowaniem zasad dyscypliny.

5. Nie będę jeść ani pić podczas zajęć.

6. Nie będę używać telefonu komórkowego, tabletu lub gier elektronicznych. Tego rodzaju przedmioty lub im podobne muszą być wyłączone podczas lekcji.

7. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach szkolnych (9.30–13.00).

8. Będę przebywać w klasie tylko za pozwoleniem nauczyciela lub dyżurnego.

9. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do innych.

10. Będę z szacunkiem odnosić się do starszych, przełożonych, dyżurnych, koleżanek i kolegów.

11. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie.

12. Będę dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie ją reprezentować.

13. Nie będę zażywać lub posiadać narkotyków, alkoholu lub innych niedozwolonych używek.

14. Rozumiem, że nieprzestrzeganie Kodeksu Ucznia może pociągnąć za sobą konsekwencje przewidziane w Regulaminie Nagród i Kar lub inne według decyzji kierownictwa szkoły.

 

W przypadku nieprzestrzegania części lub całości Kodeksu Ucznia Dyrektor szkoły może całkowicie lub częściowo (poprzez zawieszenie w obowiązkach) wykluczyć ucznia ze szkoły. Decyzja Dyrektora jest nieodwołalna.