Regulamin Bezpieczeństwa Dzieci

 

Poniższy Regulamin stanowi cześć Statutu Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Kopernika w New Malden. Został uchwalony przez Radę Koła Rodzicielskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013.
 

 

Regulamin Bezpieczeństwa Dzieci obowiązuje każdą osobę dorosłą obecną w szkole podczas zajęć.

 

1. Polska Sobotnia Szkoła im. Mikołaja Kopernika w New Malden działa w soboty od godz. 9.30 do 13.00, według kalendarza szkolnego. Każde dziecko uczęszczające do naszej szkoły musi być zarejestrowane. Rodzice zobowiązani są do podania dyrekcji szkoły aktualnych danych dziecka, Rodzica (lub osoby upoważnionej), a także informacji dotyczących specjalnych potrzeb dziecka lub niepełnosprawności. Rodzic/Opiekun pozostaje odpowiedzialny za niezwłoczne poinformowanie dyrekcji szkoły o wszelkich zmianach.

 

2. Uczęszczanie do Polskiej Sobotniej Szkoły jest dobrowolne i, zgodnie z angielskim prawem, stanowi jedynie uzupełniającą formę kształcenia.

 

3. Przywożenie i odbiór uczniów

 

3.1 Przywożenie

 

Uczniowie poniżej 11 roku życia powinni być przyprowadzani do szkoły pod opieką Rodzica/Opiekuna lub osoby dorosłej, która posiada upoważnienie Rodzica/Opiekuna. Rodzice lub osoba upoważniona przez Rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły oraz za upewnienie się, że uczeń znajduje się w klasie albo w budynku szkolnym nie wcześniej niż na 10 minut przed zajęciami. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do rozpoczęcia zajęć o godzinie 9.30.

 

3.2 Odbiór

 

Rodzice mają obowiązek punktualnego odbierania dzieci z wyznaczonego miejsca po zakończonych zajęciach szkolnych.

 

Rodzic ma prawo upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka, w którym to przypadku Rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka, lub dyrekcji szkoły w formie pisemnej z podaniem nazwiska i danych kontaktowych osoby upoważnionej (formularz do pobrania u nauczyciela klasy lub szkolnej strony internetowej).

 

Dzieci nie będą wydawane osobom, dla których pisemne upoważnienie nie zostało uprzednio dostarczone w wymaganej formie.

 

Uczniowie powyżej 11 roku życia mogą po skończonych zajęciach samodzielnie opuszczać teren szkoły bez towarzyszącej osoby dorosłej, chyba że Rodzic/Opiekun, po uprzednim powiadomieniu dyrekcji szkoły, nie wyraża na to zgody.

 

W przypadku spóźnienia Rodzic lub osoba upoważniona jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym dyrekcji szkoły lub Głównej Osoby Dyżurującej telefonicznie na numer szkoły oraz zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną osobę do tego upoważnioną.

 

Jeżeli szkoła nie otrzyma informacji o możliwości spóźnienia się Rodzica, dyrekcja szkoły podejmie próbę skontaktowania się telefonicznie z Rodzicem dziecka (lub osobą upoważnioną przez Rodzica) używając dostępnych numerów kontaktowych w celu ustalenia czasu odbioru. W tym czasie dziecko pozostaje pod opieką dyrekcji szkoły lub osoby upoważnionej przez Dyrekcję

 

3.3 Brak kontaktu

 

W przypadku braku kontaktu z Rodzicem lub osobą upoważnioną po upływie 1 godziny, dyrekcja szkoły może uznać za konieczne skontaktowanie się z policją. Dziecko nie będzie transportowane przez pracowników szkoły lub inne osoby bez uprzedniej zgody rodziców.

 

4. Nieobecność Ucznia

 

Uczęszczanie do sobotniej szkoły jest dobrowolne. Nie ma ustawowego obowiązku posyłania dzieci do sobotniej szkoły. Jednakże Szkoła wymaga regularnej frekwencji, dlatego też Rodzic/Opiekun ma obowiązek poinformowania nauczyciela klasy albo dyrekcji szkoły o przewidywanej lub odbytej nieobecności dziecka, lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły.

 

W przypadku kiedy powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka wynikające z nieobecności dziecka w szkole, Szkoła zastrzega sobie prawo kontaktu z Rodzicami/Opiekunami lub odpowiednim urzędem e.g Local Authority Safeguarding Board lub Służby Opieki Społecznej (Social Services).

 

5. Nagłe wypadki, pierwsza pomoc oraz potrzeby zdrowotne

 

5.1 W przypadku gdy dziecko uległo wypadkowi, Rodzice/Opiekunowie dziecka będą o tym niezwłocznie poinformowani.

 

Przy małych obrażeniach osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy, udzieli dziecku pierwszej pomocy w szkole. Jeżeli dziecko nie jest w stanie kontynuować udziału w zajęciach lub nie jest w stanie wrócić do klasy, wyznaczona osoba pozostanie z dzieckiem do czasu odbioru dziecka przez Rodzica/Opiekuna lub osoby uprzednio upoważnionej.

 

Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. Osoba wyznaczona przez dyrekcję szkoły będzie towarzyszyła dziecku do czasu przybycia Rodzica/Opiekuna.

 

5.2 Rodzice są zobowiązani zadeklarować na początku każdego roku szkolnego (oraz uaktualniać w przypadku zaistnienia zmian) informację dotyczącą potrzeb medycznych lub innych dziecka, w tym konieczność podawania lekarstwa.

 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji od Rodzica lub posiadanie nieaktualnej informacji, która może wpłynąć negatywnie lub zapobiec udzieleniu pomocy medycznej dziecku w nagłych przypadkach.

 

5.3 Wszelkie lekarstwa oraz środki medyczne mogą być podane dziecku jedynie po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym oświadczeniu Rodziców, z wyjątkiem nagłych wypadków.

6. Fotografowanie, nagrywanie oraz filmowanie

 

Rodzice zapisując dziecko do szkoły wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie dziecka podczas zajęć i uroczystości szkolnych. W ważnych sytuacjach Rodzice/Opiekunowie mogą zgłosić do Dyrektora szkoły brak takiej zgody.

 

7. Molestacje lub zaniedbywanie dziecka

 

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub że jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie się trzymała wskazówek zawartych w rządowym dokumencie: Working Together to Safeguard Children http://www.kingstonlscb.org.uk/working_together_2010-2.pdf

 

8. Narkotyki i lekarstwa, które można nabyć bez recepty oraz używki.

 

Narkotyki i lekarstwa, które można nabyć bez recepty oraz używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły.

 

Picie i posiadanie alkoholu, palenie lub posiadanie papierosów przez uczniów na terenie szkoły jest surowo zabronione.

 

Dyrektor szkoły może całkowicie wykluczyć lub zawiesić ucznia szkoły za używanie, posiadanie lub rozprowadzanie ww substancji bez uprzedniego ostrzeżenia. Decyzja Dyrektora jest nieodwołalna.