ZAPISY UCZNIÓW NA ROK SZK. 2021/2022

Zapisy na rok szkolny 2021/22 zostały zakończone. Mamy jeszcze miejsca w niektórych klasach.

Jeżeli chcieliby Państwo zapisać dzieci, prosimy w pierwszej kolejności skontaktować się z panią dyrektor, aby dowiedzieć się czy w danej klasie są dostępne miejsca.

Uwaga! Informacje o przyznaniu miejsca zostały wysłane drogą mailową - prosimy sprawdzić skrzynki mailowe i foldery "spam"/"junk mail".

 

 

Szanowni Państwo,

 

 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo zapisać dzieci do naszej szkoły. Naszą intencją jest przyjęcie wszystkich chętnych dzieci, jeśli jednak mamy więcej chętnych niż miejsc, stosujemy kryteria przydziału miejsc zawarte w poniższym regulaminie i prowadzimy listę rezerwową. Do szkoły przyjmujemy dzieci zgodnie z wiekiem, analogicznie do szkoły angielskiej.

 

Zapisy do klasy przedszkolnej: dzieci urodzone pomiędzy 1 września 2017 r. a 31 sierpnia 2018 r. 

Zapisy do zerówki: dzieci urodzone pomiędzy 1 września 2016 r. a 31 sierpnia 2017 r.

Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy 3 i wyższej zostaną zaproszeni na rozmowę i krótki test, który ma za zadanie oszacować poziom języka polskiego. 

Klasa GCSE: Do klasy GCSE przyjmujemy uczniów klas 9-11 szkoły angielskiej, obowiązuje egzamin wstępny sprawdzający stopień znajomości języka polskiego w mowie i piśmie.

Informacje dotyczące obowiązujących opłat znajdują się w sekcji Opłaty. Tam znajduje się również wzór, jak wpisać referencję wpłaty.

Dla ułatwienia podajemy tutaj kwoty wpłaty za jedno, dwoje lub troje nowych dzieci:

Jedno dziecko:

£20 (opłata administracyjna) + £170 (czesne za I półrocze 2021/22)  = £190 

Dwoje  dzieci:

£40 (opłata administracyjna) + £315 (czesne za I półrocze 2021/22)  = £355 

Troje  dzieci:

£60 (opłata administracyjna) + £410 (czesne za I półrocze 2021/22)  = £470

Prosimy o dokonanie wpłaty łącznej kwoty, nie każdej osobno.

UWAGA 1: W formularzu w sekcji "Emergency contacts" należy podać dwie dodatkowe osoby,  nie rodziców dziecka. To są osoby, z którymi można się skonaktować w razie wypadku, jeśli z jakiegoś powodu nie ma kontaktu z rodzicami (do których dzwonimy w pierwszej kolejności).

UWAGA 2: Jeżeli dziecko ma dwoje rodziców/opiekunów należy wpisać na formularzu oboje rodziców. Jeżeli dziecko ma tylko jednego rodzica/prawnego opiekuna (single-parent family) wtedy nie trzeba wpisywać drugiej osoby.

Wszystkie dane podane w Karcie Rejestracyjnej są traktowane jako poufne, zgodnie z zasadami o ochronie danych osobowych.

Zapytania dotyczące zapisów należy kierować do pani dyrektor na adres: dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk

 
REGULAMIN ZAPISÓW DO SZKOŁY

1. OBECNI UCZNIOWIE

W przypadku uczniów obecnie uczęszczających do szkoły, nie ma potrzeby wypełniania Karty Rejestracyjnej – dzieci automatycznie otrzymują miejsce na kolejny rok szkolny pod warunkiem dokonania wpłaty czesnego na I półrocze 2021/22 w terminie, czyli do 5 czerwca 2021, uregulowania wszelkich zaległych opłat oraz odbycia dyżurów w obecnym roku szkolnym.


Wyjątek stanowią zapisy rodzeństwa uczniów szkoły. Wówczas należy wypełnić kartę rejestracyjną online.

Aby zagwarantować miejsce w roku szk. 2021/22 uczniowi obecnie uczęszczającemu do naszej szkoły, Rodzice proszeni są o dokonanie wpłaty czesnego za I półrocze 2021/22 bezpośrednio na konto szkoły do dnia 5 czerwca 2021. Szczegóły w sekcji Opłaty.

 

WAŻNE: Wpłaty za dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym otrzymane po terminie tracą pierwszeństwo przydziału. Miejsca te wejdą w skład puli dla nowych zapisów.

Aby zapisać dziecko na rok szkolny 2021/22, które uczęszcza w obecnym roku szkolnym prosimy:

 1. Zapoznać się ze szkolnymi Regulaminami i Statutem Szkoły, gdyż stanowią one nieodzowną część umowy pomiędzy Szkołą a Rodzicem. Wszystkie Regulaminy i Statut Szkoły są dostępne w sekcji Regulaminy na stronie internetowej. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na informacje dotyczące dyżurów w sekcji Dla Rodziców na stronie internetowej, gdyż niestawienie się na dyżur wiąże się z opłatą £50 za każdy niewykonany dyżur.

 2. Dokonać wpłaty czesnego za I półrocze nowego roku szkolnego bezpośrednio na konto szkoły (szczegóły w sekcji Opłaty) do dnia 5 czerwca 2021 oraz przedłożyć dowód wpłaty (w formie papierowej lub elektronicznej) przy zapisywaniu się na dyżur (daty zapisów na dyżury zostaną podane).

Dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym oraz ich rodzeństwo będą miały pierwszeństwo w nowym roku szkolnym, pod warunkiem, że pełna wpłata za I półrocze roku szkolnego 2021/22 oraz wszelkie zaległe wpłaty lub dyżury zostały dopełnione w wyznaczonym terminie.

2. ZAPISY RODZEŃSTWA UCZNIÓW OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY ORAZ NOWYCH UCZNIÓW

Zapisy do klasy przedszkolnej: dzieci urodzone pomiędzy 1 września 2017 r. a 31 sierpnia 2018 r. 

Zapisy do zerówki: dzieci urodzone pomiędzy 1 września 2016 r. a 31 sierpnia 2017 r.

Klasa GCSE: Do klasy GCSE przyjmujemy uczniów klas 9-11 szkoły angielskiej, obowiązuje egzamin wstępny sprawdzający stopień znajomości języka polskiego w mowie i piśmie.

Zapisy do pozostałych klas: w przypadku wolnych miejsc w starszych klasach przyjmujemy dzieci zgodnie z rocznikiem w szkole angielskiej. Dzieci starające się o miejsce w klasie trzeciej i starszych będą zaproszone w czerwcu na lekcję próbną sprawdzającą znajomość języka polskiego. Terminy lekcji próbnych zostaną podane rodzicom indywidualnie.

Przy składaniu zapisów dla nowych uczniów oraz rodzeństwa uczniów obecnie uczęszczających do naszej szkoły należy:

 1. Zapoznać się ze szkolnymi Regulaminami i Statutem Szkoły, gdyż stanowią one nieodzowną część umowy pomiędzy Szkołą a Rodzicem. Wszystkie Regulaminy i Statut Szkoły są dostępne w sekcji Regulaminy na stronie internetowej. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na informacje dotyczące dyżurów w sekcji Dla Rodziców na stronie internetowej, gdyż niestawienie się na dyżur wiąże się z opłatą £50 za każdy niewykonany dyżur.

 2. Wypełnić Kartę rejestracyjną online. 

 3. Dokonać bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości £20  za każde nowe dziecko oraz opłaty za I półrocze roku szkolnego 2021/22. Numer referencyjny wpłaty należy umieścić na formularzu zapisu abyśmy mogli zidentyfikować wpłatę. W przypadku nieotrzymania miejsca w szkole czesne zostanie zwrócone na konto.

Przedłożenie formularza oraz dokonanie opłaty administracyjnej nie gwarantuje przyznania miejsca.

UWAGA! Rodzeństwo uczniów obecnie uczęszczających do naszej szkoły otrzyma pierwszeństwo przy przydziale miejsc jeśli należne opłaty i dyżury zostały wykonane w terminie. Niestety ze względu na rosnącą liczbę chętnych jesteśmy w stanie zagwarantować miejsca jedynie rodzeństwu starającemu się o miejsce w przedszkolu i zerówce. W starszych klasach decydują kryteria przyznawania miejsc.

Oferty miejsca będą przyznawane po zakończeniu zapisów. Kolejność składania podań nie decyduje o kolejności przyznania miejsca.

KRYTERIA PRZYDZIAŁU MIEJSC NOWYCH UCZNIÓW:

 1. Rodzeństwo obecnie uczące się w szkole oraz dzieci pracowników szkoły.

 2. Rodzeństwo zapisujące się do szkoły w tym samym czasie.

 3. Dokonanie poprawnej opłaty w terminie.

 4. Odległość zamieszkania od szkoły.

 5. Znajomość języka polskiego umożliwiająca uczestniczenie w zajęciach (klasy 2 wzwyż)

 6. Inne w zależności od okoliczności (sytuacje wyjątkowe).

Ostateczna i nieodwołalna decyzja przyznania miejsca należy do Dyrektora Szkoły.

REZYGNACJE i ZWROTY


W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy powiadomić dyrekcję szkoły do 15 sierpnia 2021* pisemnie na adres e-mailowy: dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk

Kwota czesnego zostanie zwrócona na konto. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca po 15 sierpnia 2021* lub z nauki w szkole po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty.

*W przypadku terminu zapisów po zakończeniu obecnego roku szkolnego ostateczna data rezygnacji podlegająca zwrotowi czesnego może ulec zmianie.

REZERWACJA DYŻURÓW

Obecni uczniowie

Rodzice uczniów uczęszczających w obecnym roku szkolnym są proszeni o zapisanie się na 4 dyżury na nowy rok szkolny - sposób i termin zapisów podamy na początku czerwca.

Nowi Uczniowie

Rodziców, których dzieci nie uczęszczały do szkoły w obecnym roku szkolnym i którzy przyjęli ofertę miejsca prosimy, aby zapisali się na 4 dyżury w dwie pierwsze soboty nowego roku szkolnego tj. 18 i 25 września 2021.


Przypominamy, że w przypadku niestawienia się na zaplanowany dyżur i braku zastępstwa obowiązywać rodzica będzie opłata w wysokości £50 za każdy niewykonany dyżur zgodnie z Regulaminem Dyżurów.

Wszelkie pytania dotyczące dyżurów prosimy kierować do p. Anny Smith lub pani Moniki Tracz na adres dyzury@polskaszkolanewmalden.org.uk lub telefonicznie 07309660380.