Regulamin Obowiązków Rodziców

 

Poniższy Regulamin stanowi cześć Statutu Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Kopernika w New Malden. Został uchwalony przez Radę Koła Rodzicielskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013. Aktualizacja kwiecień 2021.

 

Regulamin Obowiązków Rodziców/Opiekunów obowiązuje każdego członka Koła Rodzicielskiego. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania następujących obowiązków:

 

 1. Przestrzeganie Regulaminów szkolnych.

 2. Regularne zapoznawanie się z bieżącymi informacjami szkolnymi.

 3. Niezwłoczne powiadomienie dyrekcji szkoły o zmianach w danych ucznia, Rodzica/Opiekuna lub danych kontaktowych używanych w nagłej potrzebie.

 4. Udzielanie należnej pomocy dziecku przy odrabianiu lekcji i przygotowywaniu się do zajęć.

 5. Powiadomienie nauczyciela klasy o nieobecności ucznia przed lub bezpośrednio po zajęciach szkolnych.

 6. Obecność na wywiadówkach i uzgodnionych z nauczycielem klasy spotkaniach lub uprzednie powiadomienie o nieobecności.

 7. Odnoszenie się z szacunkiem do personelu szkoły, uczniów i innych użytkowników budynku.

 8. Pełnienie wyznaczonej liczby dyżurów w ciągu każdego roku szkolnego. W wypadku niewykonania dyżuru uiszczenie opłaty w wysokości £50 za każdy niewykonany dyżur.

 9. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka w wyznaczonych godzinach. W przypadku niemożności punktualnego odebrania dziecka należy powiadomić wychowawcę klasy lub dyrekcję szkoły telefonicznie na wyznaczony numer szkolny.

 10. Nieprzebywanie na terenie szkoły podczas zajęć szkolnych bez uprzedniego pozwolenia dyrekcji szkoły.

 11. Ponoszenie odpowiedzialności w tym finansowej za zniszczenia spowodowane przez dziecko na terenie szkoły.

 12. Przestrzeganie zakazu palenia na całym terenie szkoły.