Regulamin Nagród i Kar

Poniższy Regulamin stanowi cześć Statutu Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Kopernika w New Malden. Został uchwalony przez Radę Koła Rodzicielskiego i wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2016.

 

Regulamin Nagród i Kar obowiązuje każdego Ucznia.


 

NAGRODY

 

 1. Ustna pochwała od nauczyciela lub asystenta nauczyciela klasy.

 2. Wpis lub naklejka w zeszycie.

 3. Ustna pochwała przed Rodzicem.

 4. Ustna pochwała od Dyrektora szkoły.

 5. Pisemna pochwała od Dyrektora szkoły.

 6. Wyróżnienie przed klasą.

 7. Wyróżnienie na apelu, akademii lub innej uroczystości szkolnej.

 8. Wyróżnienie pisemne poprzez przyznanie dyplomu.

 9. Wyróżnienie pisemne na Świadectwie Szkolnym.

 10.Inne według uznania Grona Nauczycielskiego.


 

KARY

 

 1. Ustne upomnienie udzielone przez nauczyciela lub asystenta nauczyciela.

 2. Uwaga ustna przekazana Rodzicowi.

 3. Uwaga pisemna w zeszycie do wiadomości Rodzica.

 4. Naprawa spowodowanej szkody lub poniesienie kosztów związanych ze zniszczeniem mienia szkoły, lub mienia innej osoby.

 5. Konfiskata na czas zajęć szkolnych telefonu, tabletu lub innego przedmiotu zakłócającego przebieg zajęć. Przedmioty zostaną przekazane Rodzicowi z uwagą.

 6. Czasowe zawieszenie w prawach ucznia.

 7. Skreślenie z listy uczniów.

 8. Inne według uznania Grona Nauczycielskiego.

 

Decyzja Dyrektora szkoły jest nieodwołalna.