STATUT SZKOŁY

 

Art.1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa Szkoły: Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych New Malden im. Mikołaja Kopernika (Polish Saturday School New Malden).

 2. Patronem szkoły jest Mikołaj Kopernik.

 3. Obowiązującym aktem prawnym jest Statut Szkoły.

 4. Tożsamość prawna Szkoły: szkoła jest niezależną organizacją społeczną zrzeszoną w Polskiej Macierzy Szkolnej, która jest organizacją charytatywną. Charity No. 298254.

 5. Odpowiedzialność prawna: wszyscy członkowie Rady Szkoły ponoszą pełną prawną odpowiedzialność za działalność szkoły, w tym finansową.

 

Art. 2

CELE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 1. Nauczanie przedmiotów ojczystych: języka polskiego, historii, geografii oraz religii.

 2. Przygotowanie do egzaminów GCSC, A2, A’ level w języku polskim.

 3. Podtrzymywanie tożsamości narodowej.

 4. Przekazywanie kultury i tradycji polskich.

 

Art. 3

ORGANIZACJA SZKOŁY

 1. Rok szkolny trwa od września do lipca. Program nauczania jest podzielony na trzy semestry.

 2. Zajęcia szkolne odbywają się w soboty.

 3. Kalendarz szkolny jest ustalany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły.

 

Art. 4

SKŁAD SZKOŁY I ORGANY WŁADCZE

 • Skład Społeczności Szkoły

  1. Uczniowie

  2. Rodzice/legalni opiekunowie uczniów

  3. Grono Nauczycielskie

  4. Przyjaciele Szkoły

 • Władze Szkoły

  1. Dyrektor Szkoły

Dyrektor jest odpowiedzialny za prowadzenie szkoły. Dyrektor jest wspierany w podejmowaniu decyzji i działalności przez pozostałe organy władcze szkoły. Decyzje dyrektora są ostateczne.

     2. Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor oraz wybrani członkowie grona nauczycielskiego. Rada Pedagogiczna jest odpowiedzialna za działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły.

     3. Prezes Rady Koła Rodzicielskiego

Prezes jest odpowiedzialny za decyzje i działalność Rady Koła Rodzicielskiego. Prezes ma decydujący głos przy głosowaniach Rady.

     4. Rada Koła Rodzicielskiego

W skład Rady Koła Rodzicielskiego wchodzi Prezes, członkowie Rady w tym Skarbnik, Sekretarz oraz Obserwatorzy Rady. Łącznie 8 osób. Dodatowo Dyrektor szkoły ex officio oraz członkowie komitetu/ów powołanych do specificznych zadań, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

  5 Walne Zgromadzenie, do którego przynależą rodzice/opiekunowie wszystkich uczniów szkoły.

 

Art.5

WALNE ZGROMADZENIE

 

Walne Zgromadzenie Koła Rodzicielskiego zwołuje się co najmniej raz w danym roku szkolnym. Dodatkowe (nadzwyczajne) zebrania Koła 

Rodzicielskiego mogą być zwołane, jeśli zaistnieje potrzeba przez Radę Koła Rodzicielskiego lub Radę Pedagogiczną szkoły.

 1. Data jest ustalana przez Radę Koła Rodzicielskiego w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w zebraniu Dyrektora, Prezesa lub Skarbnika, a także z innych powodów niezależnych od Zarządu szkoły, zebranie może zostać przełożone na inną datę.

 2. Wszyscy członkowie Koła Rodzicielskiego mają obowiązek uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

 3. Kworum Walnego Zebrania stanowi minimum 21% członków Koła Rodzicielskiego.

 4. Głosowania dokonuje się jawnie i wyłącznie osobiście. Każdy z członków dysponuje jednym głosem.

 5. Funkcje Prezesa, członków Rady Koła Rodzicielskiego i obserwatorów przydzielane są na roczną kadencję. Po upływie kadencji osoby mogą ponownie kandydować według zasad statutu szkoły.

 6. Kandydaci na stanowisko Prezesa Rady Koła Rodzicielskiego muszą posiadać co najmniej, roczny staż działalności w Radzie Koła także poparcie Dyrektora szkoły lub większości członków Rady Koła Rodzicielskiego bieżącej kadencji2.

 7. W przypadku zaistnienia sytuacji gdzie żaden z obecnych członków Rady Koła Rodzicielskiego nie jest chętny do pełnienia funkcji Prezesa, inne kandydatury mogą być rozpatrzone za zgodą większości członków Rady.

 8. Każdy kandydat na członka Rady musi mieć poparcie co najmniej trzech członków Koła Rodzicielskiego bieżącej kadencji.


 

Art. 6

KOŁO RODZICIELSKIE I RADA KOŁA


Rodzice i legalni opiekunowie uczniów uczęszczających w danym roku szkolnym do szkoły stają się automatycznie Członkami Koła Rodzicielskiego.

 1. Osoby pragnące wesprzeć działalność szkoły poprzez osobisty wkład lub pragnące przyczynić się do jej rozwoju mają prawo do kandydowania na pełnoprawnego Członka Koła z prawem do głosowania na zasadach ustalonych w Statucie szkoły. Kandydaci mogą być również przyjęci decyzją większości Rady Koła Rodzicielskiego, na wniosek dwóch członków Koła jako członkowie komitetu roboczego bez prawa do głosowania.

 2. Celem Koła Rodzicielskiego jest zapewnienie szkole warunków do wypełnienia jej statusowej działalności.

 3. Aby wypełnić cele statutowe szkoły, Koło Rodzicielskie ma obowiązek wybrać na Walnym Zgromadzeniu Radę Koła Rodzicielskiego. Rada ma prawo powołania komitetów roboczych celem wykonania specyficznych zadań lub funkcji.

 4. Rada Koła ustanawia obowiązki i prawa obowiązujące społeczność szkolną3 rozumianą w sensie określonym w statucie. Jest odpowiedzialna za formowanie i egzekwowanie rozporządzeń i regulaminów, które są zatwierdzane przez Radę Koła i Dyrektora Szkoły.

 5. Regulaminy i zarządzenia nie mogą być sprzeczne z przyjętym Statutem szkoły, lecz mają go uzupełniać.

1. Kodeks Ucznia,

2.  Regulamin Koła Rodzicielskiego,

3. Regulamin Bezpieczeństwa Dzieci,

4. Regulamin Dyżurów,

5. Regulamin Finansowy,

6. Regulamin Pożarowy,

7. Regulamin Zapisów do Szkoły,

8. Zasady Skarg i Wniosków,

9. i inne według potrzeb szkoły


 1. Rada Koła Rodzicielskiego składa się z:

 • Dyrektora szkoły ex officio

 • Prezesa

 • członków Rady z prawem głosowania

 • obserwatorów bez prawa głosowania

 2. dodatkowych członków komitetu/ów powołanych do specyficznych zadań bez prawa głosowaniaCzłonkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia z wyjątkiem zwrotu kosztów.

 3. Każdy członek Rady pełni funkcje przez okres jednej kadencji, po czym ustępuje z początkiem nowego roku szkolnego.

 4. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji w nowej kadencji mogą być ponownie wybrane, jeżeli przedłożą swoją kandydaturę Prezesowi na nową kadencję.

 5. Kadencja trwa od daty wyboru do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, lecz nie dłużej niż jeden rok kalendarzowy.

 6. Członkowie Rady mają prawo zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w dowolnym czasie po uprzednim wypowiedzeniu, które należy złożyć na ręce Prezesa Rady na co najmniej trzy soboty (nie wliczając przerw szkolnych).

 7. W wypadku wakatu w okresie między dwoma Walnymi Zebraniami Rada ma prawo dokooptować członka, który ustępuje wraz z Zarządem przy końcu kadencji.

 8. Rada ma prawo wybrać dodatkowych członków bez prawa głosu do poszczególnych grup roboczych.

 9. Rada powinien zebrać się co najmniej trzy razy w okresie przed następnym Walnym Zebraniem Koła.

 10. Rada nowej kadencji wyłania spośród swych członków: Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Pozycje te muszą mieć poparcie Prezesa i Dyrektora Szkoły.

 11. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W wypadku równowagi głosów decydujący głos ma Prezes.

 12. Zebranie Rady musi odbyć się z udziałem przynajmniej połowy członków wliczając Dyrektora, Prezesa, Skarbnika lub wiceprezesa.

 13. Głosowanie Rady musi być podjęte w obecności Prezesa lub Vice-Prezesa oraz Skarbnika Rady; w przeciwnym wypadku nie ma ono mocy wykonawczej.

 14. Rada ma prawo podjąć decyzję o zawieszeniu lub natychmiastowym odwołaniu członka(ów) Rady oraz członków Koła Rodzicielskiego z pełnionej funkcji zwykłą większością głosów w następujących przypadkach:

 • podejmowania nieautoryzowanej przez Rady lub Prezesa Rady decyzji

 • działalności szkodliwej dla szkoły lub jej reputacji

 • niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków

 • innych niepożądanych sytuacji

 15. Członkowie Rady dokonują głosowania wyłącznie osobiście.

 16. Zawieszony lub odwołany z funkcji członek Rady może utracić na stale prawo do ponownego kandydowania do Rady co jest zależne od decyzji Rady. Zawieszony lub odwołany członek ma prawo jednorazowego odwołania się od decyzji Rady: (i) w pierwszej instancji do Dyrektora Szkoły, (ii) w drugiej instancji do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 17. Rada ma obowiązek zaakceptowania składu grona nauczycielskiego przedstawionego przez Dyrektora.

 18. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez szkołę lub indywidualnych członków Koła Rodzicielskiego wymagają zatwierdzenia przez Radę.

 

 

Art. 7

FINANSE I BUDŻET SZKOLNY

 1. Fundusze szkoły są regulowane przez Regulamin Finansowy.

 2. Budżet szkolny jest ustalany na okres od września do sierpnia. Rok finansowy trwa od kwietnia do marca.

 3. Wysokość czesnego ustala Rada Koła Rodzicielskiego.

 4. Rodzice mają obowiązek wpłaty czesnego w całości w terminie określonym w Regulaminie Finansowym i Zapisów do szkoły.

 5. Wszelkie dobra materialne oraz intelektualne zakupione lub pozyskane poprzez realizację inicjatyw lub innej działalności, stanowią własność szkoły i pozostają do jej całkowitej jej dyspozycji.

 

 

Art. 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Inicjatorką i współzałożycielką szkoły jest Małgorzata Lasocka. Współzałożycielką szkoły jest Violetta Ramnarace.

 2. Polska Sobotnia Szkoła w New Malden pozostaje w ścisłej współpracy z Polską Sobotnią Szkołą Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie Putney-Wimbledon.

 3. Propozycja zmian Statutu Szkoły winna być przedstawiona Sekretarzowi na piśmie na co najmniej trzy soboty przed Walnym Zgromadzeniem (przerwy szkolne nie są wliczone).

 4. Każda zmiana statutu musi być przyjęta większością dwóch trzecich głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 5. Każdy inny stawiany pod głosowanie wniosek musi być poparty przez co najmniej trzech członków Koła rodzicielskiego wliczając członków Rady.

 6. Decyzje są podejmowane poprzez jawne głosowanie. Głosować można jedynie osobiście.

 7. W przypadku rozwiązania szkoły Rada ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Koło Rodzicielskiego ma prawo zadecydować o sposobie rozporządzenia dostępnymi środkami finansowymi i materialnymi szkoły poprzez głosowanie.

 8. Status szkoły został zatwierdzony w obecnej formie na Walnym Zgromadzeniu Koła Rodzicielskiego jednomyślnie i wchodzi w życie od daty Walnego Zgromadzenia tj. 4 maja 2013.

 

1 Nie dotyczy klas młodszych

2 Punkt wchodzi w życie w trzecim roku działalności szkoły.

3 Rozumienie ‘społeczności szkolnej’ według Art.4 pkt1