DYŻURY

 

Szkoła będąc instytucją publiczną, ma prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa oraz należytej opieki dzieciom podczas zajęć szkolnych.

 

W wypełnieniu tego obowiązku Szkoła polega na zaangażowaniu Rodziców/Opiekunów naszych uczniów. Dyżurni pomagają w przygotowaniu sal lekcyjnych na zajęcia, służą pomocą nauczycielom w trakcie trwania zajęć i podczas przerw, pilnują ładu i porządku w szkole. Dzięki sumiennemu wykonywaniu swoich obowiązków dyżurni dbają o sprawny i skuteczny przebieg każdej soboty w naszej szkole.

 

Rodzina każdego dziecka uczęszczającego do szkoły ma obowiązek pełnienia 4 dyżurów w ciągu roku szkolnego. Dyżur rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00 i kończy w momencie wykonania wszystkich zadań zleconych przez Kierownika Dyżurów.

 

W przypadku niewypełnienia dyżuru pobierana będzie opłata w wysokości £50 za każdy niewykonany dyżur, którą należy uiścić w przeciągu 7 dni od daty niewykonanego dyżuru. Spóźnienie jest równoznaczne z nieodbyciem dyżuru i podlega karze £50. Kwota £30 będzie przeznaczona na poczet kosztu zastępstwa i £20 na potrzeby szkoły.

Obowiązkiem rodziców jest dopilnowanie daty dyżuru oraz zorganizowanie zastępstwa w razie potrzeby. W sprawach związanych z dyżurami należy kontaktować się z sekretariatem szkolnym telefonicznie pod numerem 07309660380 lub mailowo na adres dyzury@polskaszkolanewmalden.org.uk