Uwaga, mamy pojedyncze wolne miejsca w niektórych klasach. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dyrekcją.

 

ZAPISY UCZNIÓW NA ROK SZK. 2020/2021

Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji uczniów na kolejny rok szkolny. Ze względu na obecną sytuację będziemy prowadzić zapisy według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania miejsc.

Szkoła planuje wznowić zajęcia stacjonarne we wrześniu, jeśli nie będzie to możliwe, rodzice zostaną poinformowani.

 
Zapisy rodzeństwa

W przypadku zapisów rodzeństwa uczniów obecnie uczęszczających do szkoły prosimy o kontakt mailowy z panią dyrektor na adres dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk

Temat maila: "Zapis rodzeństwa+nazwisko". W mailu prosimy podać:

- imię i nazwisko zapisywanych dzieci 

- datę urodzenia każdego dziecka

- numer kontaktowy do rodziców

- imię i nazwisko obecnie uczącego się rodzeństwa i obecną klasę

Po otrzymaniu maila pani dyrektor prześle dalsze informacje i pakiet rejestracyjny.

Zapisy nowych uczniów

W przypadku zapisów nowych uczniów prosimy o kontakt mailowy z panią dyrektor na adres dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk

Temat maila: "Zapis do szkoły+nazwisko". W mailu prosimy podać:

- imię i nazwisko zapisywanych dzieci 

- datę urodzenia każdego dziecka

- numer kontaktowy do rodziców

Po otrzymaniu maila pani dyrektor prześle dalsze informacje i pakiet rejestracyjny.

 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z panią dyrektor podając temat i szczegóły zapytania oraz dane dzieci, których dotyczy email: dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk

1. OBECNI UCZNIOWIE

W przypadku uczniów obecnie uczęszczających do szkoły, nie ma potrzeby wypełniania Karty Rejestracyjnej – dzieci automatycznie otrzymują miejsce na kolejny rok szkolny pod warunkiem dokonania wpłaty czesnego na I półrocze 2020/21 w terminie, czyli do 6 czerwca 2020, uregulowania wszelkich zaległych opłat oraz odbycia dyżurów w obecnym roku szkolnym.


Wyjątek stanowią zapisy rodzeństwa uczniów szkoły. Wówczas należy wypełnić jedną Kartę i zamieścić dane wszystkich dzieci, które Państwo zapisują – tzn. zarówno obecnie uczęszczających uczniów, jak i nowego rodzeństwa.  

Aby zagwarantować miejsce w roku szk. 2020/21 uczniowi obecnie uczęszczającemu do naszej szkoły, Rodzice proszeni są o dokonanie wpłaty czesnego za I półrocze 2020/10 bezpośrednio na konto szkoły do dnia 6 czerwca 2020. Szczegóły w sekcji Opłaty.

 

WAŻNE: Wpłaty za dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym otrzymane po terminie tracą pierwszeństwo przydziału. Miejsca te wejdą w skład puli dla nowych zapisów.

Aby zapisać dziecko na rok szkolny 2020/21, które uczęszcza w obecnym roku szkolnym prosimy:

 1. Zapoznać się ze szkolnymi Regulaminami i Statutem Szkoły, gdyż stanowią one nieodzowną część umowy pomiędzy Szkołą a Rodzicem. Wszystkie Regulaminy i Statut Szkoły są dostępne w sekcji Regulaminy na stronie internetowej. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na informacje dotyczące dyżurów w sekcji Dla Rodziców na stronie internetowej, gdyż niestawienie się na dyżur wiąże się z opłatą £50 za każdy niewykonany dyżur.

 2. Dokonać wpłaty czesnego za I półrocze nowego roku szkolnego bezpośrednio na konto szkoły (szczegóły w sekcji Opłaty) do dnia 6 czerwca 2020 oraz przedłożyć dowód wpłaty w formie papierowej przy zapisywaniu się na dyżur (daty zapisów na dyżury zostaną podane).

Dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym oraz ich rodzeństwo będą miały pierwszeństwo w nowym roku szkolnym, pod warunkiem, że pełna wpłata za I półrocze roku szkolnego 2020/21 oraz wszelkie zaległe wpłaty lub dyżury zostały dopełnione w wyznaczonym terminie.

2. ZAPISY RODZEŃSTWA UCZNIÓW OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY ORAZ NOWYCH UCZNIÓW

Zapisy do klasy przedszkolnej: dzieci urodzone pomiędzy 1 września 2016 r. a 31 sierpnia 2017 r. 

Zapisy do zerówki: dzieci urodzone pomiędzy 1 września 2015 r. a 31 sierpnia 2016 r.

Klasa GCSE: Do klasy GCSE przyjmujemy uczniów klas 9-11 szkoły angielskiej, obowiązuje egzamin wstępny sprawdzający stopień znajomości języka polskiego w mowie i piśmie.

Zapisy do pozostałych klas: w przypadku wolnych miejsc w starszych klasach przyjmujemy dzieci zgodnie z rocznikiem w szkole angielskiej. Dzieci starające się o miejsce w klasie trzeciej i starszych będą zaproszone w czerwcu na lekcję próbną sprawdzającą znajomość języka polskiego. Terminy lekcji próbnych zostaną podane rodzicom indywidualnie.

Przy składaniu zapisów dla nowych uczniów oraz rodzeństwa uczniów obecnie uczęszczających do naszej szkoły:

 1. Zapoznać się ze szkolnymi Regulaminami i Statutem Szkoły, gdyż stanowią one nieodzowną część umowy pomiędzy Szkołą a Rodzicem. Wszystkie Regulaminy i Statut Szkoły są dostępne w sekcji Regulaminy na stronie internetowej. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na informacje dotyczące dyżurów w sekcji Dla Rodziców na stronie internetowej, gdyż niestawienie się na dyżur wiąże się z opłatą £50 za każdy niewykonany dyżur.

 2. Przedłożyć w szkole poprawnie wypełnioną Kartę Rejestracyjną (formularz A oraz formularz B). Kartę należy wypełnić drukowanymi literami i zawrzeć dane wszystkich dzieci uczących się w naszej szkole.

 3. Dokonać opłaty administracyjnej w wysokości £20 od każdego nowego dziecka bezpośrednio na konto szkoły i dołączyć dowód wpłaty do Karty Rejestracyjnej w formie papierowej. Szczegóły jak dokonać opłaty znajdują się w sekcji Opłaty. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.

 4. Dołączyć do Karty Rejestracyjnej potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej oraz czesnego za I półrocze roku szkolnego 2020/21. W przypadku nieotrzymania miejsca w szkole czesne zostanie zwrócone na konto.

 5. Okazanie dowodu tożsamości rodzica i dziecka celem weryfikacji danych.

 6. Okazanie dowodu miejsca zamieszkania rodzica, z którym mieszka dziecko (nie starszy niż 3 miesiące).

Przedłożenie formularza oraz dokonanie opłaty administracyjnej nie gwarantuje przyznania miejsca.

UWAGA! Rodzeństwo uczniów obecnie uczęszczających do naszej szkoły otrzyma pierwszeństwo przy przydziale miejsc jeśli należne opłaty i dyżury zostały wykonane w terminie. Niestety ze względu na rosnącą liczbę chętnych jesteśmy w stanie zagwarantować miejsca jedynie rodzeństwu starającemu się o miejsce w przedszkolu i zerówce. W starszych klasach decydują kryteria przyznawania miejsc.

Oferty miejsca będą przyznawane po zakończeniu zapisów. Kolejność składania podań nie decyduje o kolejności przyznania miejsca.

KRYTERIA PRZYDZIAŁU MIEJSC NOWYCH UCZNIÓW:

 1. Rodzeństwo obecnie uczące się w szkole oraz dzieci pracowników szkoły.

 2. Rodzeństwo zapisujące się do szkoły w tym samym czasie.

 3. Dokonanie poprawnej opłaty w terminie.

 4. Odległość zamieszkania od szkoły.

 5. Znajomość języka polskiego umożliwiająca uczestniczenie w zajęciach (klasy 2 wzwyż)

 6. Inne w zależności od okoliczności (sytuacje wyjątkowe).

Ostateczna i nieodwołalna decyzja przyznania miejsca należy do Dyrektora Szkoły.

2.1 Rodzeństwo

W przypadku zapisów rodzeństwa uczniów obecnie uczęszczających do szkoły prosimy o kontakt mailowy z panią dyrektor:

Temat emaila: "Zapis rodzeństwa+nazwisko". W mailu prosimy podać:

- imię i nazwisko zapisywanych dzieci 

- datę urodzenia każdego dziecka

- numer kontaktowy do rodziców

- imię i nazwisko obecnie uczącego się rodzeństwa i obecną klasę

Po otrzymaniu maila pani dyrektor prześle dalsze informacje.

2.2 Nowi Uczniowie

Termin zapisów podamy kiedy to tylko będzie możliwe, zapisy odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu

REZYGNACJE i ZWROTY


W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy powiadomić dyrekcję szkoły do 15 sierpnia 2020* pisemnie na adres e-mailowy: dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk

Kwota czesnego zostanie zwrócona na konto. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca po 15 sierpnia 2020* lub z nauki w szkole po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty.

*W przypadku terminu zapisów po zakończeniu obecnego roku szkolnego ostateczna data rezygnacji podlegająca zwrotowi czesnego może ulec zmianie.

REZERWACJA DYŻURÓW

Obecni uczniowie

Rodzice uczniów uczęszczających w obecnym roku szkolnym są proszeni o zapisanie się na 4 dyżury na nowy rok szkolny - sposób i termin zapisów podamy na początku czerwca.

Nowi Uczniowie

Rodziców, których dzieci nie uczęszczały do szkoły w obecnym roku szkolnym i którzy przyjęli ofertę miejsca prosimy, aby zapisali się na 4 dyżury w dwie pierwsze soboty nowego roku szkolnego tj. 19 i 26 września 2020.
Przypominamy, że w przypadku niestawienia się na zaplanowany dyżur i braku zastępstwa obowiązywać rodzica będzie opłata w wysokości £50 za każdy niewykonany dyżur zgodnie z Regulaminem Dyżurów.

Wszelkie pytania dotyczące dyżurów prosimy kierować do p. Anny Smith lub pani Moniki Tracz na adres dyzury@polskaszkolanewmalden.org.uk lub telefonicznie 07309660380.