Uwaga, mamy pojedyncze wolne miejsca w niektórych klasach. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dyrekcją.

 

ZAPISY UCZNIÓW NA ROK SZK. 2020/2021

Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji uczniów na kolejny rok szkolny. Ze względu na obecną sytuację będziemy prowadzić zapisy według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania miejsc.

Zapisy rodzeństwa

W przypadku zapisów rodzeństwa uczniów obecnie uczęszczających do szkoły prosimy o kontakt mailowy z panią dyrektor na adres dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk

Temat maila: "Zapis rodzeństwa+nazwisko". W mailu prosimy podać:

- imię i nazwisko zapisywanych dzieci 

- datę urodzenia każdego dziecka

- numer kontaktowy do rodziców

- imię i nazwisko obecnie uczącego się rodzeństwa i obecną klasę

Po otrzymaniu maila pani dyrektor prześle dalsze informacje i pakiet rejestracyjny.

Zapisy nowych uczniów

W przypadku zapisów nowych uczniów prosimy o kontakt mailowy z panią dyrektor na adres dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk

Temat maila: "Zapis do szkoły+nazwisko". W mailu prosimy podać:

- imię i nazwisko zapisywanych dzieci 

- datę urodzenia każdego dziecka

- numer kontaktowy do rodziców

Po otrzymaniu maila pani dyrektor prześle dalsze informacje i pakiet rejestracyjny.

 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z panią dyrektor podając temat i szczegóły zapytania oraz dane dzieci, których dotyczy email: dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk

1. OBECNI UCZNIOWIE

W przypadku uczniów obecnie uczęszczających do szkoły, nie ma potrzeby wypełniania Karty Rejestracyjnej – dzieci automatycznie otrzymują miejsce na kolejny rok szkolny pod warunkiem dokonania wpłaty czesnego na I półrocze 2020/21 w terminie, czyli do 6 czerwca 2020, uregulowania wszelkich zaległych opłat oraz odbycia dyżurów w obecnym roku szkolnym.


Wyjątek stanowią zapisy rodzeństwa uczniów szkoły. Wówczas należy wypełnić jedną Kartę i zamieścić dane wszystkich dzieci, które Państwo zapisują – tzn. zarówno obecnie uczęszczających uczniów, jak i nowego rodzeństwa.  

Aby zagwarantować miejsce w roku szk. 2020/21 uczniowi obecnie uczęszczającemu do naszej szkoły, Rodzice proszeni są o dokonanie wpłaty czesnego za I półrocze 2020/10 bezpośrednio na konto szkoły do dnia 6 czerwca 2020. Szczegóły w sekcji Opłaty.

 

WAŻNE: Wpłaty za dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym otrzymane po terminie tracą pierwszeństwo przydziału. Miejsca te wejdą w skład puli dla nowych zapisów.

Aby zapisać dziecko na rok szkolny 2020/21, które uczęszcza w obecnym roku szkolnym prosimy:

 1. Zapoznać się ze szkolnymi Regulaminami i Statutem Szkoły, gdyż stanowią one nieodzowną część umowy pomiędzy Szkołą a Rodzicem. Wszystkie Regulaminy i Statut Szkoły są dostępne w sekcji Regulaminy na stronie internetowej. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na informacje dotyczące dyżurów w sekcji Dla Rodziców na stronie internetowej, gdyż niestawienie się na dyżur wiąże się z opłatą £50 za każdy niewykonany dyżur.

 2. Dokonać wpłaty czesnego za I półrocze nowego roku szkolnego bezpośrednio na konto szkoły (szczegóły w sekcji Opłaty) do dnia 6 czerwca 2020 oraz przedłożyć dowód wpłaty w formie papierowej przy zapisywaniu się na dyżur (daty zapisów na dyżury zostaną podane).

Dzieci uczęszczające w obecnym roku szkolnym oraz ich rodzeństwo będą miały pierwszeństwo w nowym roku szkolnym, pod warunkiem, że pełna wpłata za I półrocze roku szkolnego 2020/21 oraz wszelkie zaległe wpłaty lub dyżury zostały dopełnione w wyznaczonym terminie.

2. ZAPISY RODZEŃSTWA UCZNIÓW OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY ORAZ NOWYCH UCZNIÓW

Zapisy do klasy przedszkolnej: dzieci urodzone pomiędzy 1 września 2016 r. a 31 sierpnia 2017 r. 

Zapisy do zerówki: dzieci urodzone pomiędzy 1 września 2015 r. a 31 sierpnia 2016 r.

Klasa GCSE: Do klasy GCSE przyjmujemy uczniów klas 9-11 szkoły angielskiej, obowiązuje egzamin wstępny sprawdzający stopień znajomości języka polskiego w mowie i piśmie.

Zapisy do pozostałych klas: w przypadku wolnych miejsc w starszych klasach przyjmujemy dzieci zgodnie z rocznikiem w szkole angielskiej. Dzieci starające się o miejsce w klasie trzeciej i starszych będą zaproszone w czerwcu na lekcję próbną sprawdzającą znajomość języka polskiego. Terminy lekcji próbnych zostaną podane rodzicom indywidualnie.

Przy składaniu zapisów dla nowych uczniów oraz rodzeństwa uczniów obecnie uczęszczających do naszej szkoły:

 1. Zapoznać się ze szkolnymi Regulaminami i Statutem Szkoły, gdyż stanowią one nieodzowną część umowy pomiędzy Szkołą a Rodzicem. Wszystkie Regulaminy i Statut Szkoły są dostępne w sekcji Regulaminy na stronie internetowej. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na informacje dotyczące dyżurów w sekcji Dla Rodziców na stronie internetowej, gdyż niestawienie się na dyżur wiąże się z opłatą £50 za każdy niewykonany dyżur.

 2. Przedłożyć w szkole poprawnie wypełnioną Kartę Rejestracyjną (formularz A oraz formularz B). Kartę należy wypełnić drukowanymi literami i zawrzeć dane wszystkich dzieci uczących się w naszej szkole.

 3. Dokonać opłaty administracyjnej w wysokości £20 od każdego nowego dziecka bezpośrednio na konto szkoły i dołączyć dowód wpłaty do Karty Rejestracyjnej w formie papierowej. Szczegóły jak dokonać opłaty znajdują się w sekcji Opłaty. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.

 4. Dołączyć do Karty Rejestracyjnej potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej oraz czesnego za I półrocze roku szkolnego 2020/21. W przypadku nieotrzymania miejsca w szkole czesne zostanie zwrócone na konto.

 5. Okazanie dowodu tożsamości rodzica i dziecka celem weryfikacji danych.

 6. Okazanie dowodu miejsca zamieszkania rodzica, z którym mieszka dziecko (nie starszy niż 3 miesiące).

Przedłożenie formularza oraz dokonanie opłaty administracyjnej nie gwarantuje przyznania miejsca.

UWAGA! Rodzeństwo uczniów obecnie uczęszczających do naszej szkoły otrzyma pierwszeństwo przy przydziale miejsc jeśli należne opłaty i dyżury zostały wykonane w terminie. Niestety ze względu na rosnącą liczbę chętnych jesteśmy w stanie zagwarantować miejsca jedynie rodzeństwu starającemu się o miejsce w przedszkolu i zerówce. W starszych klasach decydują kryteria przyznawania miejsc.

Oferty miejsca będą przyznawane po zakończeniu zapisów. Kolejność składania podań nie decyduje o kolejności przyznania miejsca.

KRYTERIA PRZYDZIAŁU MIEJSC NOWYCH UCZNIÓW:

 1. Rodzeństwo obecnie uczące się w szkole oraz dzieci pracowników szkoły.

 2. Rodzeństwo zapisujące się do szkoły w tym samym czasie.

 3. Dokonanie poprawnej opłaty w terminie.

 4. Odległość zamieszkania od szkoły.

 5. Znajomość języka polskiego umożliwiająca uczestniczenie w zajęciach (klasy 2 wzwyż)

 6. Inne w zależności od okoliczności (sytuacje wyjątkowe).

Ostateczna i nieodwołalna decyzja przyznania miejsca należy do Dyrektora Szkoły.

2.1 Rodzeństwo

W przypadku zapisów rodzeństwa uczniów obecnie uczęszczających do szkoły prosimy o kontakt mailowy z panią dyrektor:

Temat emaila: "Zapis rodzeństwa+nazwisko". W mailu prosimy podać:

- imię i nazwisko zapisywanych dzieci 

- datę urodzenia każdego dziecka

- numer kontaktowy do rodziców

- imię i nazwisko obecnie uczącego się rodzeństwa i obecną klasę

Po otrzymaniu maila pani dyrektor prześle dalsze informacje.

2.2 Nowi Uczniowie

Termin zapisów podamy kiedy to tylko będzie możliwe, zapisy odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu

REZYGNACJE i ZWROTY


W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy powiadomić dyrekcję szkoły do 15 sierpnia 2020* pisemnie na adres e-mailowy: dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk

Kwota czesnego zostanie zwrócona na konto. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca po 15 sierpnia 2020* lub z nauki w szkole po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty.

*W przypadku terminu zapisów po zakończeniu obecnego roku szkolnego ostateczna data rezygnacji podlegająca zwrotowi czesnego może ulec zmianie.

REZERWACJA DYŻURÓW

Obecni uczniowie

Rodzice uczniów uczęszczających w obecnym roku szkolnym są proszeni o zapisanie się na 4 dyżury na nowy rok szkolny - sposób i termin zapisów podamy na początku czerwca.

Nowi Uczniowie

Rodziców, których dzieci nie uczęszczały do szkoły w obecnym roku szkolnym i którzy przyjęli ofertę miejsca prosimy, aby zapisali się na 4 dyżury w dwie pierwsze soboty nowego roku szkolnego tj. 19 i 26 września 2020.
Przypominamy, że w przypadku niestawienia się na zaplanowany dyżur i braku zastępstwa obowiązywać rodzica będzie opłata w wysokości £50 za każdy niewykonany dyżur zgodnie z Regulaminem Dyżurów.

Wszelkie pytania dotyczące dyżurów prosimy kierować do p. Anny Smith lub pani Moniki Tracz na adres dyzury@polskaszkolanewmalden.org.uk lub telefonicznie 07309660380.